Thực hiện và theo dõi công tác tuyển dụng theo một quy trình nghiệp vụ chuyên nghiệp và hoàn chỉnh. Cho phép thiết lập định biên nhân sự cho từng phòng ban, đơn vị từ đó lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp. Công tác tuyển dụng được quản lý một cách xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch tuyển dụng đến tiếp nhận hồ sơ ứng viên, thực hiện việc thi tuyển, phỏng vấn, cho đến khi ghi nhận kết quả và kết thúc tuyển dụng.

 • Định biên nhân sự: Quản lý kế hoạch định biên nhân sự theo từng phòng ban, đơn vị, làm cơ sở để đưa ra các kế hoạch tuyển dụng phù hợp.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng: Từ định biên nhân sự và kế hoạch công việc, cho phép các phòng ban, đơn vị đưa ra nhu cầu tuyển dụng. Từ đó ban quản lý tuyển dụng xem xét, đánh giá để lập kế hoạch cho từng đợt, từng vị trí tuyển dụng.
 • Thông báo tuyển dụng: Đưa ra thông báo tuyển dụng cho nhân viên trên email nội bộ, website của công ty hoặc gửi bản tin tuyển dụng tới các nguồn cung ứng lao động bên ngoài và trên các phương tiện truyền thông.
 • Tiếp nhận và quản lý hồ sơ ứng viên: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các nguồn khác nhau, từ đó quản lý và theo dõi hồ sơ ứng viên theo từng đợt, từng vị trí tuyển dụng.
 • Sơ loại hồ sơ: Thực hiện việc sơ loại hồ sơ dựa trên những yêu cầu tuyển dụng đã được đưa ra cho từng vị trí tuyển dụng.
 • Tổ chức thi tuyển/phỏng vấn: Cho phép thực hiện xuyên suốt toàn bộ công việc tuyển dụng từ khâu lập lịch thi/phỏng vấn, gửi thư mời tham gia, lập danh sách ứng viên tham gia cho đến khâu tổ chức các vòng thi/phỏng vấn cho từng vị trí tuyển dụng.
 • Ghi kết quả: Cho phép cập nhật kết quả cho các ứng viên theo từng vị trí tuyển dụng qua các vòng thi/phỏng vấn.
 • Cơ chế gửi thông báo: Ngoài cách liên hệ với ứng viên qua điện thoại, hệ thống cũng cho phép gửi e-mail thông báo đến các ứng viên như các thông báo kết quả, thư mời làm việc, thư cảm ơn, …
 • Chi phí tuyển dụng: Quản lý chi tiết các chi phí cho từng đợt tuyển dụng, làm cơ sở để tính toán chi phí nhân sự.
 • Kho ứng viên: Lưu trữ kho ứng viên, quản lý phân loại ứng viên từ đó làm nguồn ứng viên cho các đợt tuyển dụng khác.
 • Hệ thống báo cáo: Hỗ trợ việc kết xuất nhiều báo cáo tuyển dụng quan trọng như Báo cáo chi phí tuyển dụng, Báo cáo kế hoạch tuyển dụng, …