Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tính lương một cách linh hoạt, nhanh chóng và chính xác với nhiều loại lương khác nhau như: Lương hành chính sự nghiệp, Lương công nhật, Lương theo thời gian, Lương khoán sản phẩm, Lương theo doanh số, … Hệ thống tự động tính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thông báo lương qua cổng thông tin nhân sự, email, SMS,.. giúp công việc quản lý và thanh toán lương cho nhân viên được chặt chẽ và chính xác.

 

  • Chính sách lương: Hỗ trợ việc áp dụng nhiều loại chính sách lương khác nhau như: Lương hành chính sự nghiệp, Lương công nhật, Lương theo thời gian, Lương khoán sản phẩm, Lương theo doanh số, …
  • Khai báo và thiết lập: Cho phép khai báo thang lương, nhóm lương, bậc lương, kỳ lương, thuế thu nhập cá nhân, … một cách dễ dàng. Việc thiết lập công thức lương được thực hiện linh hoạt tùy theo nghiệp vụ của mỗi doanh nghiệp.
  • Quản lý đầu vào tính lương: Dữ liệu đầu vào phục vụ tính lương được lấy tự động từ các phân hệ khác như thông tin lương nhân viên (thang lương, nhóm lương, bậc lương từ phân hệ Quản lý Hồ sơ nhân sự), các khoản phụ cấp, phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật, … (từ phân hệ Quản lý Hồ sơ nhân sự), các thông tin về công làm việc trong tháng (số ngày làm việc thực tế, số ngày nghỉ, tổng số giờ đi muộn, về sớm, … từ phân hệ Quản lý Chấm công), các khoản tham gia bảo hiểm, giảm trừ thu nhập,.. (từ phân hệ Quản lý bảo hiểm).
  • Tính lương: Việc tính lương được thực hiện tự động, chính xác. Hệ thống dựa vào công thức lương đã được thiết lập, các dữ liệu đầu vào phục vụ tính lương, … để tính lương cho từng nhân viên của từng đơn vị theo các kỳ lương khác nhau.
  • Quản lý giữ lương: Cho phép thực hiện giữ lương của nhân viên cũng như quản lý kỳ lương chi trả số tiền bị giữ của nhân viên một cách mềm dẻo và đơn giản.
  • Quản lý thuế thu nhập cá nhân: Cập nhất cơ chế tính thuế TNCN mới nhất theo Luật Lao Động, các đối tượng giảm trừ, mức giảm trừ, hỗ trợ tính thuế TNCN tạm thu theo tháng, báo cáo quyết toán thuế cuối năm.
  • Khả năng tùy biến: Khả năng tùy biến cao, thao tác đơn giản, kết xuất báo cáo linh hoạt, đa dạng, in hoặc gửi hàng loạt bảng lương chi tiết của từng nhân viên qua email, …
  • Báo cáo lương: Hỗ trợ truy xuất nhiều báo cáo lương, làm cơ sở để theo dõi lương nhân viên cũng như quản lý chặt chẽ chi phí lương cho nhân viên hàng tháng, hàng năm.