Lưu trữ và quản lý mọi thông tin về người lao động từ khi bắt đầu vào làm việc tại công ty đến khi thôi việc. Thông tin được cập nhật liên tục trong suốt quá trình làm việc của nhân viên bao gồm các quá trình lương, quá trình ký hợp đồng, quá trình hưởng phụ cấp, phúc lợi, quá trình khen thưởng, kỷ luật, … Việc truy xuất dữ liệu hay kết xuất các báo cáo được thực hiện một cách đơn giản, nhanh chóng và đa dạng.

 

 • Cơ cấu tổ chức trực tuyến: Quản lý linh động cơ cấu tổ chức của công ty, tập đoàn theo cả ngành ngang và ngành dọc.
 • Quản lý thông tin hồ sơ: Quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của nhân viên như sơ yếu lý lịch, thông tin liên hệ, thông tin bằng cấp, chứng chỉ, trình độ ngoại ngữ, thông tin gia đình, thông tin sức khỏe, thông tin trang phục, …
 • Quản lý quá trình: Quản lý chi tiết các quá trình của nhân viên như quá trình làm việc trước khi vào công ty, quá trình làm việc tại công ty, quá trình lương – thưởng – phụ cấp – phúc lợi, quá trình ký hợp đồng, quá trình khen thưởng/kỷ luật, …
 • Quản lý tờ trình/quyết định: Cho phép quản lý toàn bộ các tờ trình/quyết định của toàn bộ công ty.
 • Quản lý điều chuyển: Cho phép quản lý các điều chuyển công tác cũng như các chức vụ kiêm nhiệm của nhân viên.
 • Quản lý hồ sơ lương: Quản lý, điều chỉnh hồ sơ lương của nhân viên một cách linh hoạt theo cấp nhân sự, nhóm lương, bậc lương, … Từ đó dễ dàng theo dõi, quản lý quá trình lương của từng nhân viên.
 • Quản lý HĐLĐ: Quản lý HĐLĐ cũng như quá trình ký HĐLĐ của nhân viên. Hỗ trợ làm HĐ, gia hạn HĐ, … cho nhân viên.
 • Quản lý khen thưởng/kỷ luật: Cho phép quản lý các khen thưởng/kỷ luật đối với nhân viên cũng như tập thể. Từ đó dễ dàng theo dõi các quá trình khen thưởng/kỷ luật, làm cơ sở cho việc đánh giá và điều chỉnh lương nhân viên.
 • Quản lý phụ cấp/phúc lợi: Quản lý và theo dõi quá trình hưởng phụ cấp/phúc lợi của nhân viên.
 • Quản lý cấp phát trang thiết bị: Cho phép quản lý việc cấp phát các trang thiết bị cho nhân viên như cấp phát tài sản, cấp phát đồ bảo hộ lao động, … Từ đó nắm bắt, quản lý chặt chẽ tình trạng các trang thiết bị dùng chung của công ty.
 • Quản lý an toàn lao động: Quản lý vấn đề an toàn lao động cho toàn bộ nhân viên theo từng đơn vị.
 • Quản lý nghỉ việc: Cho phép kiểm tra các ràng buộc và làm quyết định nghỉ việc cho nhân viên.
 • Quản lý danh sách đen: Quản lý chi tiết danh sách nhân viên không phù hợp với môi trường, công việc, … của công ty.