Là một công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như giúp hoạch định kế hoạch đào tạo. Toàn bộ công việc đào tạo trong công ty được quản lý xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch đào tạo đến việc tổ chức thực hiện, theo dõi chi phí đào tạo đến khâu ghi nhận, đánh giá kết quả và kết thúc chương trình đào tạo.

 

 

 

  • Đăng ký nhu cầu đào tạo: Cho phép nhân viên đăng ký các khóa đào tạo chuẩn theo chức danh hoặc các khóa ngoài chuẩn chức danh.
  • Lập kế hoạch đào tạo: Căn cứ vào nhu cầu đào tạo của các đơn vị gửi lên và căn cứ vào chi phí dành cho đào tạo, bộ phận quản lý đào tạo lập kế hoạch đào tạo phù hợp theo từng thời điểm.
  • Thông báo đào tạo: Gửi thông báo về kế hoạch của từng khóa đào tạo đến từng nhân viên trong công ty qua email, …
  • Triển khai đào tạo: Quản lý xuyên suốt các công việc triển khai đào tạo bao gồm quản lý danh sách học viên, giảng viên, trung tâm đào tạo, đối tác đào tạo, …
  • Đào tạo bắt buộc: Bộ phận quản lý đào tạo quản lý chi tiết các khóa đào tạo bắt buộc đối với từng nhân viên để theo dõi và thực hiện các chương trình đào tạo. Hệ thống cũng tự động tìm kiếm những nhân viên thích hợp cho từng khóa học dựa trên kỹ năng hiện tại của nhân viên và các khóa học cần có theo vị trí và mô tả công việc của mỗi nhân viên trong công ty.
  • Ghi kết quả: Ghi kết quả đào tạo cho từng nhân viên theo từng khóa đào tạo trong hoặc ngoài công ty.
  • Đánh giá đào tạo: Cho phép nhân viên và bộ phận quản lý đánh giá chi tiết chất lượng của mỗi khóa đào tạo.
  • Chi phí đào tạo: Quản lý chi tiết các chi phí cho từng khóa đào tạo, làm cơ sở để tính toán chi phí nhân sự.
  • Theo dõi, đối chiếu: Theo dõi, đối chiếu, kiểm tra hiệu quả của từng khóa đào tạo làm căn cứ để xây dựng các kế hoạch đào tạo tiếp theo được phù hợp hơn. Đồng thời hệ thống cũng cho phép theo dõi và quản lý cam kết của từng học viên qua mỗi khóa đào tạo.
  • Báo cáo đào tạo: Cho phép truy xuất các báo cáo về tình hình đào tạo. Từ đó làm cơ sở để quản lý, lên kế hoạch đào tạo phù hợp cho từng nhân viên ở từng thời điểm.