Hỗ trợ đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả công việc và trình độ năng lực của nhân viên bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, thái độ, tinh thần làm việc, … làm cơ sở để đưa ra những quyết định quan trọng như quyết định khen thưởng/kỷ luật, quyết định điều chỉnh thông tin lương cũng như quyết định thuyên chuyển, thay đổi vị trí công việc phù hợp với năng lực của từng nhân viên trong công ty.

 

 

  • Khai báo kỳ đánh giá: Bộ phận quản lý nhân sự khai báo các kỳ đánh giá trong năm cho toàn công ty, có thể khai báo một hoặc nhiều kỳ đánh giá trong 1 năm tùy vào kế hoạch đánh giá nhân viên của từng doanh nghiệp.
  • Đăng ký chỉ tiêu đánh giá đầu kỳ: Tại mỗi đầu kỳ, căn cứ chỉ tiêu được giao cho cả đơn vị và năng lực của từng nhân viên, quản lý trực tiếp trao đổi với nhân viên để đưa ra những chỉ tiêu cho từng nhân viên, làm mục tiêu công việc trong kỳ và cơ sở để thực hiện đánh giá cuối kỳ.
  • Thực hiện đánh giá: Cho phép nhân viên tự đánh giá, từ đó bộ phận quản lý sẽ xem xét để duyệt bản tự đánh giá của nhân viên hoặc thực hiện đánh giá lại. Hệ thống cũng hỗ trợ đánh giá online, đánh giá nhiều chiều linh hoạt theo quy định riêng của từng doanh nghiệp như đánh giá phân cấp, đánh giá chéo, đánh giá 360 độ, …
  • Ghi kết quả đánh giá và gửi thông báo: Thực hiện ghi kết quả đánh giá của các nhân viên trong toàn bộ công ty, đồng thời cũng thực hiện gửi email thông báo kết quả đánh giá đến từng nhân viên một cách tự động.
  • So sánh kết quả đánh giá: Hỗ trợ so sánh tự động kết quả đánh giá của những nhân viên có cùng vị trí, từ đó làm cơ sở để đưa ra các quyết định khen thưởng/kỷ luật, điều chỉnh lương cũng như có kế hoạch thuyên chuyển, thay đổi vị trí công việc phù hợp với năng lực của từng nhân viên.
  • Chuẩn bị đội ngũ kế cận: Từ kết quả đánh giá, bộ phận quản lý đưa ra những kế hoạch phù hợp về việc chuẩn bị những nhân viên thuộc đội ngũ kế cận đủ năng lực để thay thế các vị trí hiện thời.
  • Lộ trình phát triển của nhân viên: Đưa ra lộ trình phát triển sự nghiệp phù hợp cho từng nhân viên một cách dễ dàng và linh hoạt dựa vào kết quả đánh giá qua từng đợt đánh giá năng lực.
  • Báo cáo thống kê: Hỗ trợ việc truy xuất các báo cáo thống kê cho từng đợt đánh giá nhân viên một cách nhanh chóng. Từ đó nắm được trình độ năng lực của mỗi nhân viên để có các kế hoạch nhân sự phù hợp.