Cho phép bộ phận quản trị nhân sự quản lý toàn bộ các thông tin về bảo hiểm của nhân viên trong công ty. Các thông tin được quản lý dễ dàng, linh hoạt theo những quy định chung của Luật Lao Động, đồng thời cũng đáp ứng đầy đủ các đặc thù nghiệp vụ riêng cho từng doanh nghiệp. Việc truy xuất các báo cáo thông kê phục vụ công tác quản lý cũng như theo quy định của các cơ quan nhà nước được thực hiện nhanh chóng, đa dạng.

  • Thiết lập và cấu hình: Cho phép thiết lập các quy định về biến động bảo hiểm, thiết lập quy định về đối tượng và phần trăm đóng bảo hiểm cũng như hỗ trợ việc thiết lập các điều kiện hưởng theo chế độ bảo hiểm, thiết lập về đối tượng và thời gian hưởng biến động bảo hiểm, làm dữ liệu đầu vào cho các nghiệp vụ quản lý thông tin bảo hiểm của nhân viên.
  • Khai báo đóng mới bảo hiểm: Hệ thống tự động hiển thị danh sách nhân viên đủ điều kiện đóng bảo hiểm theo từng tháng, từ đó bộ phận quản lý chọn những nhân viên đủ điều kiện đóng bảo hiểm để xác nhận được đóng bảo hiểm trong từng tháng.
  • Quản lý thông tin bảo hiểm: Cho phép quản lý tất cả các thông tin liên quan đến bảo hiểm của nhân viên bao gồm: Các loại bảo hiểm mà nhân viên tham gia đóng, thời gian đóng, mức đóng, nơi tham gia bảo hiểm cũng như dễ dàng quản lý các thông tin về sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của nhân viên
  • Quản lý biến động bảo hiểm: Quản lý toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm của nhân viên từ khi khai báo đóng mới bảo hiểm đến khi nghỉ việc. Đi kèm với các biến động là mức lương đóng bảo hiểm tương ứng, số tiền truy thu, thoái thu bảo hiểm (nếu có). Biến động bảo hiểm được phát sinh từ các quyết định tăng/giảm lương, nghỉ thai sản, nghỉ việc, …
  • Quản lý chế độ bảo hiểm: Quản lý các chế độ bảo hiểm mà nhân viên được hưởng như ốm đau, thai sản, … và các thông tin về thời gian, mức tiền được hưởng tương ứng từng loại.
  • Quản lý thông tin bảo hiểm cũ: Cho phép quản lý dễ dàng các thông tin bảo hiểm cũ của nhân viên trước khi vào công ty.
  • Quản lý bảo hiểm riêng theo từng doanh nghiệp: Ngoài các quy định về bảo hiểm theo Luật Lao Động, hệ thống cho phép quản lý linh hoạt thông tin các loại bảo hiểm riêng tùy theo quy định của từng doanh nghiệp.
  • Báo cáo bảo hiểm: Hỗ trợ truy xuất các báo cáo BHXH, BHYT theo đúng mẫu do nhà nước quy định. Dễ dàng cập nhật mẫu báo cáo mới nhất theo quy định mà không cần sự can thiệp của nhà cung cấp phần mềm.