Hệ thống Thông báo & Tiện ích cho phép người dùng thiết lập nhiều thông báo, nhắc nhở khác nhau như nhắc nhở danh sách nhân viên sắp đến sinh nhật, nhắc nhở danh sách nhân viên đến thời hạn gia hạn hợp đồng, nhắc nhở danh sách nhân viên sắp nghỉ việc trong tháng, … giúp cho công tác quản lý của bộ phận quản trị nhân sự được nhanh chóng, dễ sàng và chính xác.