Hệ thống Danh mục cung cấp hơn 100 loại danh mục khác nhau đáp ứng dữ liệu danh mục cho tất cả các chức năng của toàn bộ hệ thống. Các danh mục được quản lý đơn giản, phong phú với việc hỗ trợ đa ngôn ngữ giúp việc sử dụng dữ liệu danh mục được thực hiện một cách rất dễ dàng và linh hoạt. Danh sách các danh mục được chia thành các loại bao gồm: Danh mục Hồ sơ (chức danh, chức vụ, cấp nhân sự, …), Danh mục Bảo hiểm (vùng bảo hiểm, nơi khám chữa bệnh, …), Danh mục Công – Lương (ca làm việc, ngày nghỉ lễ, thang lương, bậc lương, …), Danh mục Đào tạo (chuyên đề đào tạo, khóa đào tạo, …).