Hệ thống cổng thông tin nhân sự dành cho nhân viên được xem là cầu nối giữa tất cả các thành viên trong một doanh nghiệp, nó là nơi giao tiếp giữa nhân viên và lãnh đạo trong đó bộ phận quản lý nhân sự đóng vai trò liên kết. Toàn bộ việc tra cứu các thông tin cá nhân cũng như đưa ra các ý kiến đề xuất, đưa ra các nhu cầu cá nhân đến các bộ phận quản lý hoàn toàn được thực hiện dễ dàng thông qua cổng thông tin nhân sự.

 

 

  • Quản lý thông tin cá nhân: Quản lý và tra cứu toàn bộ thông tin cá nhân như sơ yếu lý lịch, thông tin liên hệ, thông tin bằng cấp, chứng chỉ, trình độ ngoại ngữ, thông tin gia đình, thông tin sức khỏe, thông tin trang phục, …
  • Quản lý các quá trình: Cho phép tra cứu thông tin toàn bộ các quá trình của bản thân như quá trình làm việc tại công ty, quá trình lương – thưởng – phụ cấp – phúc lợi, quá trình ký hợp đồng, quá trình khen thưởng/kỷ luật, …
  • Quản lý công – lương: Nhân viên được tra cứu thông tin chi tiết về bảng công, bảng lương của mình theo từng kỳ công, kỳ lương. Hỗ trợ nhân viên gửi thắc mắc, khứu nại về thông tin công – lương của mình đến bộ phận quản lý.
  • Cập nhật thông tin cá nhân: Nhân viên có thể tự cập nhật thông tin cá nhân của mình qua cơ chế Yêu cầu/Phê duyệt.
  • Đăng ký: Cho phép nhân viên được đăng ký các yêu cầu cá nhân của mình đến bộ phân quản lý như đăng ký nghỉ phép, đăng ký làm thêm giờ (OT), đăng ký đi muộn/về sớm, đăng ký nhu cầu đào tạo, đăng ký chỉ tiêu đánh giá (KPI) đầu kỳ, …
  • Phê duyệt: Nhân viên được quyền phê duyệt các thông tin từ các nhân viên khác gửi đến như phê duyệt nghỉ phép, phê duyệt đăng ký làm thêm giờ, phê duyệt đăng ký đi muộn/về sớm, …